مرمریت خاکستری هتم آباد

مرمریت هتم آباد یکی از بهترین مرمریت های خاکستری برای استفاده در کف می باشد که به صورت تیشه ای و بوش همر و سند پلاست و به صورت الگویی در بازار عرضه می شود.